Pomóżcie odnowić naszą świątynię

    

Новый сбор

74 428 ₽
Нужно собрать: 3 825 000 ₽

 

Kościół św. Brunona w Czerniachowsku

Nasz kościół św. Brunona został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1900-1902, zaprojektowany przez architekta Fritza Heitmanna (1853 — 1921), doradcy ds. budowy kościołow w Królewcu. Kościół św. Brunona służył katolikom prawie do końca II wojny światowej. Od 1945 roku całe terytorium parafii zostało przekazane jednostce wojskowej. W okresie powojennym budynek świątyni służył jako skład wojskowej amunicji. Na początku lat 90-tych budynek kościoła św. Brunona został przekazany wydziałowi kultury administracji Czerniachowska, który rozpoczął w nim remont z ewentualną przebudową budynku na salę koncertową. Prace remontowe zaciągnęły się i zostały wstrzymane.

 

W lipcu 1993 r. Administracja Czerniachowska zwróciła budynek kościoła katolikom. Obecnie świątynia służy katolikom różnych narodowości. Wspólnota praktykujących parafian liczy zaledwie około 80 osób, choć w czerniachowskim rejonie katolików jest znacznie więcej. Od maju do pazdziernika w kościele odbywają się charytatywne koncerty muzyki organowej.

 

Nasze trudności

 

W okresie powojennym nie przeprowadzono remontu elewacji północnej, południowej i wschodniej kościoła. W 2020 roku udało się wyremontować główną fasadę. Wschodnia fasada jest w bardzo krytycznym stanie i są miejsca, które wymagają pilnej naprawy. Ze względu na zniszczone przez deszcz i wiatr spoiny stiukowe, wieżyczki elewacji wschodniej rozpadają się, a jedna z nich jest już w połowie stracona. Jest to niebezpieczne dla parafian i turystów, ponieważ niektóre części wież od czasu do czasu odpadają. Warstwa tynku dekoracyjnego, która prawie całkowicie się wykruszyła, wymaga odtworzenia.

 

Podjęte kroki.

Dzięki zagranicznym organizacjom charytatywnym i dobroczyńcom, a także rosyjskim wiernym (nie tylko katolikom), udało się naprawić przeciekający dach. Brakujący otwór drzwiowy na południowej fasadzie został odbudowany, a wokół całego kościoła wykonano cokół obwodowy. Aby zakończyć prace remontowe, należy odnowić południową, północną i wschodnią fasadę. Według szacunków ekspertów, koszt naprawy trzech fasad wynosi obecnie 3.825.000 rubli.

 

Kwota ta dla nas jest bardzo duża, dlatego prosimy o waszą pomoc.

Pomóżcie odnowić nasz Kościół

Donation currency
Размер пожертвования
100
300
500
1000
Способ оплаты
Банковская карта (₽)
Ваши данные
Укажите ваше имя

Публичная оферта о заключении договора пожертвования

Религиозная организация - Приход Святого Бруно Римско-католической Церкви в г. Черняховске Калининградской области (Настоятель: Буко Андрей),
предлагает гражданам сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:
«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;
«Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвования»;
«Получатель пожертвования» - «Религиозная организация - Приход Святого Бруно Римско-католической Церкви в г. Черняховске Калининградской области».

1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателя пожертвования.
1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со страницы своего сайта в Интернете.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительность всех остальных условий Оферты.

2. Существенные условия договора пожертвования:
2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельности Получателя пожертвования.
2.2. Сумма пожертвования определяется Жертвователем.

3. Порядок заключения договора пожертвования:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»: «пожертвование на содержание и ведение уставной деятельности», а также с использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования денежных средств.
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Получателя пожертвования.

4. Заключительные положения:
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим российском законодательством.

5. Подпись и реквизиты Получателя пожертвования

Религиозная организация - Приход Святого Бруно Римско-католической Церкви в г. Черняховске Калининградской области

ОГРН: 1023900003060
ИНН/КПП: 3914003698/391401001
Адрес места нахождения: 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Ленина, 17А

Банковские реквизиты:
Номер банковского счёта: 40703810600000000340
Банк: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Г. КАЛИНИНГРАД
БИК банка: 042748701
Номер корреспондентского счёта банка: 30101810800000000701

Настоятель
Буко Андрей

Соглашаюсь с офертой

Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оставляя заявку, оформляя подписку, комментарий, запрос на обратную связь, регистрируясь либо совершая иные действия, связанные с внесением своих персональных данных на интернет-сайте http://svbruno.ru, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие), размещенное по адресу http://svbruno.ru/personal-data-usage-terms/.

Принятием Согласия является подтверждение факта согласия Пользователя со всеми пунктами Согласия. Пользователь дает свое согласие организации «Религиозная организация - Приход Святого Бруно Римско-католической Церкви в г. Черняховске Калининградской области», которой принадлежит сайт http://svbruno.ru на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных (не являющимися специальными или биометрическими):
• фамилия, имя, отчество;
• адрес(а) электронной почты;
• иные данные, предоставляемые Пользователем.

Персональные данные пользователя не являются общедоступными.

1. Целью обработки персональных данных является предоставление полного доступа к функционалу сайта http://svbruno.ru.

2. Основанием для сбора, обработки и хранения персональных данных являются:
• Ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации;
• Ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18–22 Федерального закона от 27.07.06 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
• Ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
• Устав организации «Религиозная организация - Приход Святого Бруно Римско-католической Церкви в г. Черняховске Калининградской области»;
• Политика обработки персональных данных.

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Пользователь подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему.

6. Персональные данные хранятся и обрабатываются до момента ликвидации организации «Религиозная организация - Приход Святого Бруно Римско-католической Церкви в г. Черняховске Калининградской области». Хранение персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.

7. Пользователь согласен на получение информационных сообщений с сайта http://svbruno.ru. Персональные данные обрабатываются до отписки Пользователя от получения информационных сообщений.

8. Согласие может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, путем направления Отзыва согласия на электронную почту – admin@svbruno.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных организация «Религиозная организация - Приход Святого Бруно Римско-католической Церкви в г. Черняховске Калининградской области» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Удаление персональных данных влечет невозможность доступа к полной версии функционала сайта http://svbruno.ru.

9. Настоящее Согласие является бессрочным, и действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.

10. Место нахождения организации «Религиозная организация - Приход Святого Бруно Римско-католической Церкви в г. Черняховске Калининградской области» в соответствии с учредительными документами: 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Ленина, 17А.

Соглашаюсь на обработку моих персональных данных
Перенаправление на безопасную страницу платежа...
История пожертвований
Дата / время Имя Тип Сумма
03.06.2024, 11:20 Сергей Сигарёв Разовое 100 ₽
29.01.2024, 17:39 Сергей Сигарёв Разовое 100 ₽
09.07.2023, 16:08 Мария Савелко Разовое 1 000 ₽
01.06.2023, 18:56 Сергей Сигарёв Разовое 50 ₽
25.04.2023, 08:47 Ксения Баёва Разовое 2 000 ₽
16.03.2023, 15:27 Cергей Сигарёв Разовое 200 ₽
25.12.2022, 13:55 V.Bogoslovky Разовое 50 ₽
25.12.2022, 12:38 Бейдук Светлана Разовое 100 ₽
25.12.2022, 12:33 Бейдук Светлана Разовое 100 ₽
22.09.2022, 17:36 Анастасия Разовое 10 ₽